ഉപവാക്യം (Phrase) ഉപസര്‍ഗം (Preposition) സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) നാമം (Noun) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) ഭാഷാശൈലി (Idiom) Malayalam meaning and translation of the word "locket" ക്രിയ (Verb) Here's how you say it. വിശേഷണം (Adjective) പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) പ്രത്യയം (Suffix) "locket" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. അവ്യയം (Conjunction) Need to translate "locket" to Malayalam? രൂപം Find more similar words at wordhippo.com! പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Synonyms for locket include pendant, medallion, necklace, chain, drop, stone, manacles, irons, cuffs and handcuffs. സംക്ഷേപം (Abbreviation) ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb)